INTEGRACIÓ DEL RÈGIM ESPECIAL D’EMPLEATS PER LA LLAR AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

LLEI 27/2011
INTEGRACIÓ DEL RÈGIM ESPECIAL D’EMPLEATS PER LA LLAR AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

La disposició addicional 39a de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre Actualització, Adequació i modernització del Sistema de Seguretat Social va establir la integració del règim especial de treballadors de la Llar al Règim General de la Seguretat Social, iniciant-se a partir de l’1 de gener de 2012, i finalitzant l’any 2019.
El punt de partida de la integració del Règim serà l’1 de gener de 2012. A partir d’aquesta data, i durant un període de 6 mesos (fins el 30 de juny de 2012), els treballadors que ja afiliats al Règim Especial de la Llar (siguin els que prestin serveis parcialment o els que ho facin en exclusiva) hauran de realitzar la pertinent comunicació a la T.G.S.S. sobre la seva condició en aquest Règim. A partir del primer dia del mes següent a la comunicació sorgiran els seus efectes.
En el cas que no es realitzi la citada comunicació, es distingeixen dos possibles efectes:
Treballadors discontinus o parcials: La T.G.S.S. procedirà a la baixa del Sistema de Seguretat Social, amb efectes 1 de juliol de 2012.
Treballadors en exclusiva: es produirà la integració a partir de l’1 de juliol de 2012, reconeixent-los la Base de Cotització màxima, independentment del salari percebut.

En relació a les BASES DE COTITZACIÓ, es fixa un període transitori fins el 2019. Inicialment, per el 2012, s’estableix la següent escala amb diferents trams segons el salari realment percebut:

Tram/Retribució mensual/Base de cotització
1.er
Fins 74,83 euros/mes.
90,20 euros/mes.
2.on
Des de 74,84 euros/mes fins 122,93 euros/mes.
98,89 euros/mes.
3.er
Des de 122,94 euros/mes fins 171,02 euros/mes.
146,98 euros/mes.
4.art
Des de 171,03 euros/mes fins 219,11 euros/mes.
195,07 euros/mes.
5.è
Des de 219,12 euros/mes fins 267,20 euros/mes.
243,16 euros/mes.
6.è
Des de 267,21 euros/mes fins 315,30 euros/mes.
291,26 euros/mes.
7.è
Des de 315,31 euros/mes fins 363,40 euros/mes.
339,36 euros/mes.
8.è
Des de 363,41 euros/mes fins 411,50 euros/mes.
387,46 euros/mes.
9.è
Des de 411,51 euros/mes fins 459,60 euros/mes.
435,56 euros/mes.
10.è
Des de 459,61 euros/mes fins 507,70 euros/mes.
483,66 euros/mes.
11.è
Des de 507,71 euros/mes fins 555,80 euros/mes.
531,76 euros/mes.
12.è
Des de 555,81 euros/mes fins 603,90 euros/mes.
579,86 euros/mes.
13.è
Des de 603,91 euros/mes fins 652,00 euros/mes.
627,96 euros/mes.
14.è
Des de 652,01 euros/mes fins 700,10 euros/mes.
676,06 euros/mes.
15.è
Des de 700,11 euros/mes.
748,20 euros/mes.

(*) Aquestes bases de cotització podran patir modificacions segons l’increment que experimenti la base mínima de cotització del Règim General de la Llei de Pressupostos de l’Estat.
El 2013 s’hi afegirà un altre tram (16è) per percepcions superiors a les indicades en el tram 15è, augmentant en un 5% la base indicada en aquest tram.
En el període comprès entre el 2014 i 2018, s’incrementaran les bases de cotització en la mateixa proporció que la que experimenti la base de cotització mínima del Règim General.
A partir del 2019 la base de cotització és l’equivalent al total de retribucions, sense que pugui ser inferior a la Base Mínima de cotització del Règim General.

Pel que fa als TIPUS DE COTITZACIÓ, es diferencia entre contingències comuns i professionals:

A) Contingències comuns. S’estableix un període transitori fins l’assimilació als Tipus de cotització del Règim General. El 2012 el tipus de cotització serà del 22% (18,30% a càrrec de l’empresa i el 3,70% a càrrec de l’empleat). S’augmentarà aquest tipus en una proporció del 0,9% anual en el període comprès entre 2013 i 2018, distribuint-se entre ocupador i empleat segons les proporcions establertes en la Llei de Pressupostos de l’Estat. A partir de 2019 el tipus i la seva distribució seran els que s’estableixin en la Llei de Pressupostos.

B) Contingències Professionals. El tipus de cotització per contingències professionals s’aplicarà a partir de 2012, consistint en un total de 1,10% (0,65% de IT i 0,45% IMS).

S’estableixen determinades bonificacions i reduccions a les quotes resultants:

a) Cuidadors a famílies nombroses. La contractació d’empleats de la Llar per aquest col·lectiu suposa una bonificació del 45% de les quotes resultants, sempre que els ascendents realitzin una activitat professional.

b) Reducció del 20% en les cotitzacions meritades per la contractació d’empleats de la llar, per als anys 2012, 2013 i 2014, iniciades a partir de la integració en el règim general de la Seguretat Social. La redacció de la disposició que conté aquesta reducció tendeix a la confusió, encara que de la seva lectura sembla desprendre el que s’ha exposat, quedarà pendent de desenvolupament reglamentari.

Pel que fa a la ACCIÓ PROTECTORA, destaquem:

INCAPACITAT TEMPORAL. A partir de l’1 de gener de 2012, el subsidi per incapacitat temporal, en el cas d’enfermetat comuna o accident no laboral, s’abonarà a partir del novè dia de la baixa en el treball, estant a càrrec de l’ocupador l’abonament de la prestació al treballador des dels dies quart al vuitè de l’esmentada baixa, ambdós inclosos. Suposa una novetat transcendent, ja que fins ara, l’empresari no era responsable del pagament per cap dia de baixa i l’empleat iniciava la percepció de subsidi a partir del dia 29è de baixa

CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS. Per aquestes contingències no s’aplica el que disposa la Llei general de Seguretat Social en relació al règim de responsabilitats en l’ordre de prestacions i que fa als recàrrecs de prestacions per faltes de mesures de seguretat. Aspecte important de la regulació, que suposa per exemple que la falta d’afiliació o cotització, no implica la responsabilitat de l’empresari pel que fa a les prestacions derivades de l’accident de treball.
ATUR. Amb tota seguretat la manca més important del Règim Especial de Treballadors de la Llar, manca que seguirà existint, ja que no s’introdueix cap novetat sobre aquesta prestació, simplement es deixa una “porta oberta” a l’accés a la mateixa
Amb la integració, els Empleats de la Llar augmenta l’acció protectora d’aquests empleats, i s’equiparen les seves bases de cotització amb les seves percepcions salarials. De tota manera, per l’empresari suposa un augment dels costos de difícil assumpció en el moment econòmic actual, per la qual cosa és molt probable que sorgeixi la “picaresca” amb la finalitat de “pagar menys”, més tenint en compte l’especial naturalesa de la relació laboral que tractem, desenvolupant-se la mateixa a la llar de l’ocupador, i la facilitat per a la distorsió de realitats que comporta aquesta circumstància

LEY 27/2011
INTEGRACIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR AL RÉGIMEN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

La disposición adicional 39ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social estableció la integración del régimen Especial de Trabajadores del Hogar al Régimen General de la Seguridad Social, iniciándose a partir del 1 de enero de 2012, y finalizando el año 2019.
El punto de partida de la integración de Régimen será el 1 de enero de 2012. A partir de esta fecha, y durante un período de 6 meses (hasta el 30 de junio de 2012), los trabajadores que ya afiliados al Régimen Especial del Hogar (sean los que presten servicios parcialmente o los que los presten en exclusiva) deberán realizar la pertinente comunicación a la T.G.S.S. sobre su condición en tal Régimen. A partir del primer día del mes siguiente a la comunicación surgirán sus efectos.
Cuando no se haya realizado la comunicación, se distinguen dos posibles efectos:
Trabajadores discontinuos o parciales: La T.G.S.S procederá a su baja del Sistema de Seguridad Social, con efectos 1 de julio de 2012.
Trabajadores en exclusiva: se producirá a su integración a partir del 1 de julio de 2012, reconociéndoles la Base de Cotización máxima, independientemente del salario percibido.

En relación a las Bases de Cotización, se fija un período transitorio hasta el 2019. Inicialmente, para el 2012, se establece la siguiente escala con distintos tramos según el salario realmente percibido:

Tramo/Retribución mensual/Base de cotización
1.º
Hasta 74,83 euros/mes.
90,20 euros/mes.
2.º
Desde 74,84 euros/mes hasta 122,93 euros/mes.
98,89 euros/mes.
3.º
Desde 122,94 euros/mes hasta 171,02 euros/mes.
146,98 euros/mes.
4.º
Desde 171,03 euros/mes hasta 219,11 euros/mes.
195,07 euros/mes.
5.º
Desde 219,12 euros/mes hasta 267,20 euros/mes.
243,16 euros/mes.
6.º
Desde 267,21 euros/mes hasta 315,30 euros/mes.
291,26 euros/mes.
7.º
Desde 315,31 euros/mes hasta 363,40 euros/mes.
339,36 euros/mes.
8.º
Desde 363,41 euros/mes hasta 411,50 euros/mes.
387,46 euros/mes.
9.º
Desde 411,51 euros/mes hasta 459,60 euros/mes.
435,56 euros/mes.
10.º
Desde 459,61 euros/mes hasta 507,70 euros/mes.
483,66 euros/mes.
11.º
Desde 507,71 euros/mes hasta 555,80 euros/mes.
531,76 euros/mes.
12.º
Desde 555,81 euros/mes hasta 603,90 euros/mes.
579,86 euros/mes.
13.º
Desde 603,91 euros/mes hasta 652,00 euros/mes.
627,96 euros/mes.
14.º
Desde 652,01 euros/mes hasta 700,10 euros/mes.
676,06 euros/mes.
15.º
Desde 700,11 euros/mes.
748,20 euros/mes.

(*)Estas bases de cotización podrán sufrir modificaciones según el incremento que experimente la base mínima de cotización del Régimen General de la Ley de Presupuestos del Estado.

En el 2013 se añadirá otro tramo (16º) para percepciones superiores a las indicadas en el tramo 15º, aumentando en un 5% la base indicada en dicho tramo.
En el período comprendido entre el 2014 y 2018, se incrementaran las bases de cotización en la misma proporción que la que experimente la Base de Cotización mínima del Régimen General.
A partir del 2019 la base de cotización será el equivalente al total de retribuciones, sin que pueda ser inferior a la Base Mínima de Cotización del Régimen General.

En lo referente a los TIPOS DE COTIZACIÓN, se diferencia entre contingencias comunes y profesionales:
C) Contingencias comunes. Se establece un período transitorio hasta la asimilación a los Tipos de Cotización del Régimen General. En 2012 el tipo de cotización será del 22% (18,30% a cargo de la empresa y el 3,70% a cargo del empleado). Se aumentará este tipo en una proporción del 0,9% anual en el período comprendido entre 2013 y 2018, distribuyéndose entre empleador y empleado según las proporciones establecidas en la Ley de Presupuestos del Estado. A partir de 2019 el tipo y su distribución serán los que se establezcan en la Ley de Presupuestos.

D) Contingencias Profesionales. El Tipo de Cotización por contingencias profesionales se aplicará a partir de 2012, consistiendo en un total de 1,10% (0,65% de IT y 0,45% de IMS).

Se establecen también determinadas bonificaciones y reducciones a las cuotas resultantes:

c) Cuidadores en familias numerosas. La contratación de empleados del Hogar para este colectivo supone una bonificación del 45% de las cuotas resultantes, siempre que los ascendientes realicen una actividad profesional.

d) Reducción del 20% en las cotizaciones devengadas por la contratación de empleados del hogar, para los años 2012, 2013 y 2014, iniciadas a partir de la integración en el Régimen General de la Seguridad Social. la redacción de la disposición que contiene esta reducción tiende a la confusión, aunque de su lectura parece desprenderse lo expuesto, quedará pendiente de desarrollo reglamentario.

Lo relativo a la ACCIÓN PROTECTORA, destacamos:

Incapacidad temporal. A partir del 1 de enero de 2012, el subsidio por incapacidad temporal, en caso de enfermedad común o accidente no laboral, se abonará a partir del noveno día de la baja en el trabajo, estando a cargo del empleador el abono de la prestación al trabajador desde los días cuarto al octavo de la citada baja, ambos inclusive. Supone una novedad trascendente, puesto que hasta el momento, el empleador no era responsable del pago por ningún día de baja y el empleado iniciaba la percepción de subsidio a partir del día 29º de baja.

Contingencias profesionales. Por dichas contingencias no se aplicara lo dispuesto en la Ley General de Seguridad Social en relación al régimen de responsabilidades en el orden de prestaciones y lo relativo a los recargos de prestaciones por faltas de medidas de seguridad. Aspecto importante de la regulación, que supone por ejemplo que la falta de afiliación o cotización, no implica la responsabilidad del empleador en cuanto a las prestaciones derivadas del accidente de trabajo.
DESEMPLEO. Con toda seguridad la carencia más importante del Régimen Especial de Trabajadores del Hogar, carencia que seguirá existiendo, por cuanto no se introduce novedad alguna sobre dicha prestación, simplemente se deja una “puerta abierta” al acceso a la misma.
Desempleo. Por el momento, sigue sin prever-se la prestación de desempleo para los empleados del hogar.

Con la integración, los Empleados del Hogar aumenta la acción protectora de estos empleados, y se equiparan sus bases de cotización con sus percepciones salariales. De todas formas, para el empleador supone un aumento de los costes de difícil asunción en el momento económico actual, por lo que es muy probable que surja la “picaresca” con la finalidad de “pagar menos”, más atendiendo a la especial naturaleza de la relación laboral que tratamos, desarrollándose la misma en el hogar del empleador, y la facilidad para la distorsión de realidades que acarrea dicha circunstancia.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s